Make your own free website on Tripod.com
| Home | South trip Sharing | Yaadein!! | Download Bhakti geet | Krupalu dev likhit bhakti geet | 6 Dhala | Kshamapana
Kshamapana
Sadhana Centre

hu chu!..
 
 
 
 
 
 

Bhagwan Bhiladyaji Parshvanath
bhiladiyaji.jpg

This page contains transcripts of the explanation on Kshamapana by sir  on trip to bhiladiyaji on August 2002

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

page 10

Page 11

page 12